top of page

ALGEMENE
VOORWAARDEN

Standaard algemene leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden
Scanwic BV  te  Hulst, Nederland
Scanwic Belgium BV te Antwerpen, BelgiëArtikel 1.  Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met   name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.

2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over "koper" moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder "koper" ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.


4. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.
Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken)", wordt daaronder verstaan producten en goederen, food en non-food, waaronder machines en onderdelen, en tevens het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2.  Offertes

1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.

2. Van de door ons gedane offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte materialen, ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.

3. Indien de order waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen 3 maanden na de dag waarop wij onze offerte deden bij ons is geplaatst, kunnen wij de kosten die voor ons aan het doen van onze offerte verbonden waren, daaronder tevens begrepen de kosten van het maken van de in het vorige lid bedoelde materialen, aan de koper in rekening brengen.

Artikel 3.  Totstandkoming overeenkomst                                                                               

1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanner wij een aan ons gegeven order schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.

2. De koper is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden gedurende een periode van 8 dagen na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order betreft) na het geven van de order. Een verklaring van de koper dat hij zijn order wenst te annuleren of te wijzigen afgegeven gedurende deze periode van 8 dagen, kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot stand komt, indien wij de order alsnog aanvaarden/bevestigen binnen deze periode van 8 dagen.

3. De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.

4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4.  Prijzen

1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakkingskosten voor vervoer en overige kosten.

2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstofprijzen en materiaalprijzen, loonkosten en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

3. Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de koper, echter slechts indien wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

Artikel 5.   Afleverings- en leveringstermijnen

1. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ingeval - in afwijking van het bovenstaande - in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.
Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken franco huis wanneer het factuurbedrag meer dan € (300), zegge: (drie honderd) bedraagt. Verder reizen de zaken voor rekening en risico van de kopers. Buitenlandse kopers leveren wij, indien niet anders overeengekomen, af magazijn. Verder reizen de zaken voor rekening en risico van de kopers. Uitklaring en inklaring wordt door ons verzorgd, doch is voor rekening van de koper.

2. Tenzij kopers zelf voor expediteur zorgen worden de zaken door ons verzonden op de naar ons oordeel gunstige wijze met door ons te kiezen expediteurs voor rekening en risico van de koper.

3. Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

4. Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

5. De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd op - zulks te onzer keuze - op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke betaling der koopsom vorderen, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.

Artikel 6.  Reclame door de koper

1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. De koper moet waar het de in onze offerte, door ons verstrekte gegevens, zoals afmetingen, inhoud, gewicht, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de koper rekening te houden met gebruikelijke spelingen. De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maat verschillen,  hoeveelheid verschillen en ondergeschikte wijzigingen.

2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 dagen na levering (of binnen 8 dagen na factuurdatum, indien de zaken niet aan de koper (konden) worden geleverd, aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.

3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 8 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.

4. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien:
a, de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
b. de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien;
d. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet;
e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo'n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de levertijd is verstreken.

5. In geschillen omtrent de kwaliteit van de door ons geleverde zaken zal een door ons aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen

Artikel 7.  Onderhoud / garantie

1. Wij verstrekken garantie voor goederen zoals omschreven onder het hoofdstuk: Aansprakelijkheid

2. Wij verstrekken geen garantie op de door ons geleverde diensten, doch verplichten wij ons op eerste afroep door koper alle onze ten dienste staande middelen in te schakelen teneinde eventuele storingen en/of gebreken onverwijld op te lossen.

3. Retourzendingen: Een aanspraak op terugname van conform bestelling geleverde goederen is uitgesloten. Indien wij echter in speciale gevallen uit coulance overwegingen tot terugname van dergelijke goederen bereid zijn, geldt dit uitsluitend onder voorwaarde dat de terug te nemen goederen fabrieksnieuw zijn. De terugzending van apparaten dient te geschieden in de originele onbeschadigde, ongeopende en onbeschreven verpakking met bijsluiting van de kopie factuur dan wel paklijst waarmee werd geleverd. Bij de door ons dan te verstrekken creditnota zullen de volgende vaste aftrekposten van de netto prijs gelden:
3.1 Euro 75, – tot een nettobedrag van  Euro 750, – excl. B.T.W.
3.2 Euro 150, – tot een nettobedrag van Euro 1500, – excl. B.T.W.
3.3 10% boven een nettobedrag van Euro 1500, – excl. B.T.W.

4. Deze aftrekpost bevat de in de prijslijst opgenomen vracht- en verpakkingskosten voor de verwerking van de levering, alsmede de kosten voor inname en de controlekosten. In geen geval kunnen worden teruggenomen:
4.1 voedingsmiddelen in welke vorm dan ook.
4.2 apparaten die vanaf onze factuurdatum dan wel leverdatum ouder dan 12 maanden zijn.
4.3 apparaten die al ingebouwd waren of beschadigd zijn
4.4 speciale apparaten en niet normaal voorradige apparaten.
4.5 apparaten welke niet meer geproduceerd worden
4.6 apparaten welke niet in onze officiële prijslijst zijn opgenomen.
4.7 apparaten welke op verzoek van een individueel project ontwikkeld en/of gefabriceerd zijn
4.8 goederen beneden een nettowaarde van Euro 200, – (excl. B.T.W.)

5. Te retourneren goederen dienen te allen tijde, na overleg met uw ScanWic contactpersoon, franco aan ons magazijn te Hulst te worden gezonden en zijn voorzien van een door deze contactpersoon verstrekt retour inname registratie nummer. Retourzendingen die niet aan deze voorwaarden voldoen zullen per omgaande worden teruggezonden.

6. Reparatie- en vervangingsservice: Indien geen garantie van toepassing is, kunnen defecte goederen tegen het dan geldende reparatietarief worden gerepareerd. Defecte apparatuur dient franco aan ons magazijn te Hulst te worden gezonden, onder vermelding van het door uw ScanWic contactpersoon verstrekte reparatienummer. Wij kunnen op verzoek van koper een gedetailleerd reparatierapport verzorgen. De kosten voor dit reparatierapport bedragen Euro 75, – excl. B.T.W. Indien de goederen niet te repareren zijn kan een nieuw exemplaar met hetzelfde typenummer worden geleverd tegen nieuwprijs. Koper wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien koper niet binnen 4 weken reageert op dit schrijven wordt de defecte apparatuur ter vernietiging aangeboden. Indien de goederen niet meer leverbaar zijn, zal naar een vervangende oplossing gezocht worden. Bij vervanging vooraf van defecte apparatuur kan de vervangende apparatuur worden toegezonden, waarna koper een nota ontvangt voor het apparaat. Indien koper na vervanging het defecte apparaat binnen vier weken franco heeft gezonden naar ons magazijn te Hulst, in de verpakking waarin het vervangende apparaat is ontvangen en onder bijsluiting van de uitwisselingspaklijst, ontvangt hij vervolgens een creditnota ter waarde van de netto verkoopprijs minus het dan geldende vervangingstarief. Indien het defecte apparaat niet binnen vier weken na leverdatum van het vervangende apparaat is ontvangen, vervalt het recht op creditering. In aanmerking voor vervanging/reparatie komt uitsluitend:
6.1 apparatuur welke door ScanWic is geleverd;
6.2 apparatuur met een bruto verkoopprijs hoger dan Euro 200, –;
6.3 apparatuur waarvan het zelfde typenummer nog leverbaar is;
6.4 apparatuur welke niet ouder is dan vijf jaar na aflevering en/of ten hoogste 72 maanden na productiedatum;
6.5 apparatuur welke technisch en/of cosmetisch herstelbaar is.

Artikel 8.  Meerwerk / wijziging


1. Indien gedurende de uitvoering van een dienst of opdracht of gedurende de looptijd van een periodieke (onderhoud) overeenkomst tussen ons en de koper van de zijde van laatstgenoemde aanvullende leveringen dan wel aanpassingen worden gewenst, waardoor onze prestatie(s) aantoonbaar worden verzwaard, dan is sprake van meerwerk dat voor vergoeding naar het gebruikelijke tarief dat wij hanteren in aanmerking komt. Wij zijn echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kunnen verlangen dat voor de aanvullende leveringen dan wel aanpassingen een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

2. Koper aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht en/of de continuïteit van de dienstverlening, en/of de wederzijdse verantwoordelijkheden van koper en van ons, kan / kunnen worden beïnvloeden.

3. Voor zover voor diensten zoals bijvoorbeeld onderhoud een periodiek vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zullen wij de koper van tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.


Artikel 9.  Aansprakelijkheid

1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door ons geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie-) aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage fouten en materiaal fouten.

2. Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid l bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze: 
a. (kosteloos) herstel van gebreken;
b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;
d. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld. Indien de koper zonde voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.

3. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen), blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen en met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of bedrijfsschade, directe schade of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

4. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan.

5. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

6. De koper is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van onze producten. De koper dient hierbij ten allen tijde rekening te houden met de houdbaarheid van onze producten, de houdbaarheid van toegevoegde producten, temperatuur eisen, het schoonhouden van apparatuur en accessoires. De koper is verantwoordelijk voor alle aspecten die te maken hebben met het hygiënisch verwerken van onze producten, en het hygiënisch gebruik van onze machines. De koper is verantwoordelijk voor het zelf opvragen van instructies indien deze niet bij hem bekend zijn. Onder verwijzing naar het voorgaande in dit artikel zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, in welke aard of vorm dan ook, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen).

Artikel 10.  Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

1. Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom indien er sprake is van bruikleen, huur, of tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.

2. De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.


3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, na schriftelijke acceptatie van de prijs door verkoper, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan is de koper gehouden de verkregen gelden onverwijld aan ons over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan ons over te dragen.

4. Indien tengevolge van bewerking of verwerking door de koper ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde zaken verloren is gegaan, is de koper verplicht onverwijld ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de bewerking of verwerking.
Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het  voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.


5. De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de in bruikleen, huur, of niet betaalde zaken te verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.

Artikel 11.  Betaling

1. Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd, met een doorlopende SEPA incasso machtiging,  of door overmaking op een door ons aangewezen bankrekening of girorekening, in alle gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 10 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank of girorekening als de dag van betaling.


2. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het algemene recht voortvloeiend.


3. Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de  zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 4 % per maand, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van euro 50,-- alles exclusief omzetbelasting. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.

4. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.


5. Indien in de financiële positie van koper na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.

Artikel 12.  Risico- en eigendomsovergang

1. Direct nadat het product als geleverd geldt draagt de koper het risico van tenietgaan, verlies of beschadiging van de producten, alsmede voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover aan opzet of grove schuld van de verkoper te wijten. Indien de koper na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product zal de verkoper gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de koper in rekening te brengen.

2. Onverminderd het in het vorige lid gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op de koper over wanneer de koper heeft voldaan al hetgeen hij de verkoper verschuldigd is ter zake van:
-  vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door de verkoper krachtens overeenkomst
   geleverde of te leveren  zaken;
-  krachtens zodanige overeenkomst ten behoeve van de koper te verrichten of verrichte 
   werkzaamheden;
- vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

3. De verkoper zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De koper zal aan de verkoper alle medewerking verlenen teneinde de verkoper in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.


4. Indien de verkoper ter uitvoering van reparatie of revisiewerkzaamheden onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van de verkoper.

Artikel 13.  Vrijwaring door koper

1. Koper vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden ter zake van schades waarvoor onze aansprakelijkheid jegens koper is uitgesloten en voorts in het bijzonder voor schade als gevolg van: ondeskundig gebruik/foutieve installatie van - en het verschaffen van onjuiste/onwettelijke informatie en/of afbeeldingen in documentatie en/of op een internetsite door de koper, medewerkers van de koper en/of derden.

Artikel 14.  Intellectuele eigendom

1 Rechten van intellectuele eigendom: Wij behouden ons alle rechten voor, waaronder die van intellectuele eigendom, met betrekking tot informatie die wij in het kader van de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld in de vorm van afbeeldingen, tekeningen, schema’s, ontwerpen, berekeningen, beschrijvingen, programmatuur of bijbehorende documentatie aan koper ter beschikking stellen. De informatie mag behoudens uitdrukkelijke toestemming van ons niet aan derden bekend worden gemaakt en door koper slechts binnen het kader van het tot stand brengen en uitvoeren van de overeenkomst worden gebruikt. Komt geen overeenkomst tot stand dan zal koper op eerste verzoek van ons de informatiedragers en eventuele kopieën daarvan, inclusief de offerte, terstond aan ons overdragen.

Artikel 15.  Duur

1. Eventuele overeenkomsten worden aangegaan voor een periode als door partijen overeengekomen. Indien geen bepaalde termijn is overeengekomen geldt een duur van 5 jaar.


2. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke periode doch niet langer dan 5 jaar, tenzij koper of wij de overeenkomst schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor het einde van de betreffende periode.

Artikel 16.  Annulering

Indien koper een gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is zij gehouden aan ons alle met het oog op de uitvoering van bewuste opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het ons recht op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden.

Artikel 17.  Overmacht

1. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, invoer en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 18.  Toepasselijk recht

1 .Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19.  Geschillenbeslechting

1. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in of nabij de woonplaats van de verkoper.

Scanwic BV  te  Hulst, Nederland
Scanwic Belgium BV te Antwerpen, België
                    
                    

 

bottom of page