top of page

ALGEMENE

VOORWAARDEN

 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Scanwic Food Services, gevestigd te [adres], hierna te noemen "Scanwic", aan haar klanten.
   

 2. Offertes en Overeenkomsten
  Alle offertes van Scanwic zijn vrijblijvend en geldig gedurende de daarin genoemde termijn. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de offerte van Scanwic schriftelijk heeft aanvaard of wanneer Scanwic een order van de klant schriftelijk heeft bevestigd.
   

 3. Prijzen en Betaling
  Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen, tenzij anders vermeld. Betaling dient te geschieden binnen [aantal] dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de klant van rechtswege in verzuim en is Scanwic gerechtigd om rente in rekening te brengen.
   

 4. Levering en Eigendomsvoorbehoud
  Levering geschiedt op het door de klant opgegeven adres. Het risico gaat over op de klant op het moment van levering. Scanwic behoudt zich het eigendom voor van de geleverde producten totdat de klant volledig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
   

 5. Klachten
  Klachten over de geleverde producten of diensten dienen binnen [aantal] dagen na ontvangst schriftelijk aan Scanwic te worden gemeld. Scanwic zal zich inspannen om klachten zo spoedig mogelijk te verhelpen.
   

 6. Aansprakelijkheid
  Scanwic is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die ontstaat uit of verband houdt met de uitvoering van haar diensten of de levering van haar producten.
   

 7. Overmacht
  Indien Scanwic door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden haar verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtssituatie.
   

 8. Geschillen en Toepasselijk Recht
  Op alle overeenkomsten tussen Scanwic en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Scanwic gevestigd is.


Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd door Scanwic. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle nieuwe overeenkomsten die na de wijziging worden gesloten.

bottom of page